Latviski

Par mums

 • Atbalstam vacu un Rietumeiropas uznemumus to darbibas sferas paplašinašana Igaunija, Latvija un Lietuva
 • Baltijas valstis darbojamies kopš Atmodas laika (Gorbacova "Perestroika“), tapec Baltijas tirgu parzinam jau vairak ka 15 gadus
 • Saviem vacu un Rietumeiropas klientiem paveram iespeju uzsakt darbibu visos Baltijas valstu tirgos vienlaicigi
 • Mums ir plaši attistits sakaru tikls ar sadarbibas partneriem gan Vacija, gan Baltijas valstis

 

Musu darbibas profils

Sniedzam profesionalu atbalstu vacu un Rietumeiropas firmam, kas paplašina savu darbibas sferu Igaunija, Latvija un Lietuva. Labprat sadarbosimies un palidzesim ari Jusu firmai cela uz Vacijas vai Rietumeiropas tirgu.

Jau 16 gadus labi parzinam Baltijas valstis, to tirgus situaciju un valodas. Mums ir ari ilggadeja pieredze vacu rupniecisko nekustamo ipašumu, ka ari privatipašumu attistiba, noma un pardošana.

Baltijas valstis perkam apbuvei piemerotus zemes gabalus, kas atbilst sekojošiem kriterijiem:

 • Zemes gabala platiba no 6.000 m˛ lidz 20.000 m˛ vai lielaka
 • Tuvu apdzivotiem rajoniem un celam
 • Laba redzamiba no ielas
 • Pilsetas, sakot ar 20.000 iedzivotajiem

Ja velaties Berline iegadaties maju, tirdzniecibai paredetu eku vai privatizetu dzivokli, mes labprat sniegsim Jums konsultaciju.

 

Partneru priekšrocibas musu sadarbibas rezultata:

 • Baltijas valstis darbojamies jau kopš 1989. gada
 • Musu firmas dibinatajs Mihaels Harters brivi runa vacu, anglu un igaunu valodas
 • Klientiem nodrošinam vienlaicigu pieeju visu Baltijas valstu tirgiem, ka ari musu Baltijas klientiem nodrošinam pieeju Vacijas un Rietumeiropas tirgiem
 • Ar katru klientu stradajam individuali un nemot vera tieši vina velmes un vajadzibas piedavajam vislabako risinajumus

Mes sadarbojamies ar:

Nekustama ipašuma investoriem
Konsultejam un atbalstam vacu un Rietumeiropas investorus Igaunija, Latvija un Lietuva, kas iegadajas lielus rupnieciskus nekustamos ipašumus, ka piemeram, iepirkšanas centrus, biroju ekas, viesnicas, logistikas centrus.
Ludzu, kontaktejieties ar mums, ja Jus varat piedavat iegadaties interesantus rupniecibas nekustamos ipašumus Igaunija, Latvija vai Lietuva.

Mazumtirdzniecibas kedes
Mes atbalstam vacu un Rietumeiropas mazumtirdzniecibas uznemumus, kas paplašina savu darbibu Baltijas valstis, un palidzam meklet piemerotas vietas iepirkšanas centros, pilsetas centra, ka ari Vecpilseta un citos tirdzniecibai izdevigas vietas Ja Jus pardodat vai iznomajat kadu mazumtirdzniecbai paredzetu zemes gabalu, ludzu sazinieties ar mums.

Franšizes firmas
Mes atbalstam vacu un Rietumeiropas franšizes devejus, meklejot franšizes nemejus un kvalificetus stradniekus.

 

Dibinatajs


Dibinatajs un ipašnieks
Mihaels Harters

 • Ilggadeja komerciala projektu vadiba, sadarbojoties ar nozimigiem Berlines nekustama ipašuma investoriem
 • Liela apmera rupniecibas nekustamo ipašumu attistiba (iepirkšanas centri, biroji, viesnicas utt.)
 • Vairaku gadu pieredze nekustama ipašuma marketinga sektoros un rupniecibas objektu/projektu pardošana/iznomašana
 • Bankas tirdzniecibas specialista izglitiba
 • Diplomdarbs par iepirkšanas centru evoluciju Toronto un Kanadas mazumtirdzniecibas izmainam
 • Magistra darbs par regionalo ekonomikas attistibu Igaunija (saisinata forma publicets kopa ar profesoru Reineru Jaksonu "Communist Economies & Economic Transformation")
 • Studijas Berlines Tehniskaja Universitate, diploms "inženieris" (pilsetu un regionala planošana)
 • Studijas Toronto universitate, studiju virziens: ekonomiskaja geografija
 • Studijas Eiropas Biznesa Skola (European Business School), Berline; specialitate "nekustama ipašuma ekonomists"
 • Var vadit parrunas vacu, anglu un igaunu valoda
 • Regulara uzturešanas visas tris Baltijas valstis kopš 1989. gada
 • Izcilas Baltijas valstu regionu zinašanas
 • Valdes loceklis: Vacu-Igaunu sabiedriba, Berline
 • Eiropas Biznesa Skolas Nekustamo Ipašumu Ekonomikas Apvienibas loceklis (immoebs; ši apvieniba atbalsta pec Bakalaura studiju virzienus nekustama ipašuma ekonomika)

 

Harter Hanse Consult seko Hanzas tradicijam

Harter Hanse Consult seko Hanzas apvienibas tradicijam, kas no 12. lidz 17. gadsimtam darbojas Ziemeleiropas regiona. Hanzas pilsetu apvieniba, kuru vadija Libeka, bija aptuveni 70 pilsetas-dalibnieces un vel 130 pilsetas sadarbojas ar šo apvienibu.

Hanzas galvena ietekmes sfera bija Baltijas juras regions. Baltijas regions bija viena no galvenajam Hanzas dalam. Tadas nozimigas pilsetas, ka Riga, Ventspils, Tallina, Tartu un Pernava liecina par šim tradicijam. Ta ka Vilna un Kauna ari bija pazistamas tirdzniecibas vietas, tad ari šis pilsetas bija Hanzas apvienibas sadarbibas partneres.

Atsaucoties uz ekonomisko interešu apvienošanu tradicijam Baltijas regiona, Harter Hanse Consult attistia un sekme dažadas biznesa attiecibas starp Vaciju un Igauniju, Latviju, Lietuvu. Firmas nosaukums un logotips pilniba atbilst šim kontekstam.

 

Baltijas regions

Ekonomiskie dati isuma

 • Baltijas regiona ietilpst Igaunija, Latvija un Lietuva, kas bija neatkarigas no 1918. lidz 1940. gadam, savu neatkaribu atkal atguva tikai1991. gada.
 • Baltijas valstu galvaspilsetas ir Tallina, Riga un Vilna
 • "Tris Baltijas Tigeri" ir Eiropas savienibas dalibnieces kopš 2004. gada 1. maija
 • Salidzinajuma ar ES šim tris valstim ir zems NKP uz vienu iedzivotaju, bet pedejo gadu laika šis valstis ir vienas no pimajam straujas ekonomikas izugsmes zina
 • 2004. gada NKP pieaugums bija 6,2% - Igaunija, 6,7% - Lietuva un 8,5% - Latvija
 • Šis straujais pieaugums galvenokart ir iekšejais pieprasijuma rezultats
 • Šis attistibas trukums ir lieli pakalpojumu bilances deficiti
 • Šie deficiti nav tik kritiski, kamer Baltijas valstis ir pietiekošas internacionalas investicijas
 • Baltijas valstu ekonomiskie panakumi ir izskaidrojami ar brivo konkurenci, liberalo ekonomisko politiku un konstanto fiskalo politiku
 • Galvenie ekonomiskas parstrukturešanas faktori 90.-os gados bija valsts uznemumu privatizacija un atdališanas no Krievijas tirgus
 • Šodien galvenie tirdzniecibas partneri ir: Skandinavijas valstis, Vacija, Lielbritanija, Krievija, ka ari Baltijas valstis savstarpeji
 • Daliba ES veicina internacionalo investiciju piepludi; Baltijas valstis, salidzinajuma ar citam jaunam dalibvalstim, vares visatrak pievienoties Eiro valutas apvienibai
 • Baltijas valstis tiecas pec atrakas Eiro valutas ievešanas, kas ir paredzeta 2008. gada
 • 2004. gada 27. junija Igaunija un Lietuva iestajas Eiropas valutas apmainas kursa mehanisma (ERM II) un lidz pariešanai uz Eiro uznemas saglabat stabilu valutas kursu

Ludzu sazinieties ar mums pa e-pastu info@hhc-consult.de vai telefoniski 0049-30-39909199. Mes busim loti priecigi par sadarbibu ar Jums.